637380973686337256_ΛΟΓΟΤΥΠΟ_ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ_V-FOR-VALUE-CARD-1